Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Υπολογιστικής Φυσικής γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και απόφοιτοι άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Υπολογιστικής Φυσικής είναι:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου
 3. Βαθμός προπτυχιακών υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής σχετικών με το μεταπτυχιακό, όπως περιγράφεται στο Παραρτημα Α του κανονισμού του ΠΜΣ.
 4. Πτυχιακή εργασία σχετική με το μεταπτυχιακό
 5. Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας.

   Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 • Διαφορικές Εξισώσεις (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
 • Θεωρητική Μηχανική Ι (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
 • Στατιστική Φυσική(υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)

   Οι υποψήφιοι όλων των ΠΜΣ πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού τους προγράμματος και θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (6,5).

   Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

1. ΑΙΤΗΣΗ

   Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση στην οποία αναπτύσσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιθυμία να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση αυτού του τίτλου. Μαζί με την αίτηση καταθέτουν τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης, καθώς και αντίγραφα τυχόν εργασιών π.χ. Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κατά της εξεταστική περίδο του Σεπτεμβρίου, γίνεται δεκτή η τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο τμήμα δύο συστατικές επιστολές. Προτιμούνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών υποβάλλουν τα ονόματα τριών μελών ΔΕΠ τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή.

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μίας εκ των επικρατέστερων ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση την Αγγλική, ενώ οι αλλοδαποί επί πλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης ή ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα (π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ), υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

Διευκρινίζεται ότι στο ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής  γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις σtην ξένη γλώσσα και στον Προγραμματισμό.

 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ και εκπονείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία

 • Για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας, απαιτείται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου αίτησης. Στην αίτηση αναγράφονται
  • ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
  • ο προτεινόμενος επιβλέπων και
  • επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας
 • Το έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή, παραδίδεται στη διεύθυνση του ΠΜΣ.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από την αίτηση του υποψηφίου ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής.
 • Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού εξαμήνου.
 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα πρέπει κατά τον ορισμό του/της να είναι διδάσκων καθηγητής του ΠΜΣ ενώ ο/η συνεπιβλέπων πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διδακτικού προσωπικού των ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4485/2017.

 

Aitisi_Diplomatikis.pdf