Προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος

Σας προωθούμε μήνυμα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αντίστοιχων Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ.
Τα e-mail επικοινωνίας των ΠΜΣ είναι:

ΠΜΣ Ηλεκτρονική Φυσική (Ρ/Η)    elecom@physics.auth.gr
ΠΜΣ Φυσική Περιβάλλοντος    msc-env@physics.auth.gr
ΠΜΣ Φυσική & Τεχνολογία Υλικών    materials@physics.auth.gr
ΠΜΣ Υπολογιστική Φυσική            kkosm@physics.auth.gr (Κοσμίδης Κοσμάς-Υπευθυνος ΠΜΣ))
ΠΜΣ Υποατομική Φυσική & Τεχν. Εφαρμ.    pms-subatomic@physics.auth.gr
ΠΜΣ Διδακτική της Φυσικής & Εκπ. Τεχν.    pms-difet@physics.auth.gr
ΔΠΜΣ Νανοεπιστήμες &Νανοτεχνολογίες    nninfo@physics.auth.gr

H προθεσμία αποστολής της δήλωσης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει οριστεί στις 1/6/2020.
Το μήνυμα αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που οφείλουν μαθήματα και όχι μόνο τη διπλωματική τους εργασία.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι υπεύθυνοι των ΠΜΣ να ενημερώσουν και αυτοί τους φοιτητές τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Γ. Καϊμακάμης