Η θεαματική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τείνει να επιφέρει μια ολοκληρωτική οικονομική και κοινωνική μεταβολή, η κατάληξη της οποίας θα είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν την δυνατότητα επίλυσης σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και δημιουργούν συνεχώς νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι το γεγονός ότι σε όλους τους χώρους εργασίας, ακόμη και στους πιο παραδοσιακούς όπως είναι η εκπαίδευση, απαιτούνται πλέον σημαντικές γνώσεις δεξιοτήτων πληροφορικής, και η εξοικείωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού σε τεχνολογίες χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον απαίτηση μιας διαμορφωμένης πραγματικότητας

Επίσης, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας προϋποθέτει σήμερα μεγάλη άνεση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως υπολογιστικών εργαλείων, για την εκτέλεση εκτεταμένων αριθμητικών και συμβολικών υπολογισμών, αλλά και εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων για τη περιγραφή φαινομένων και διεργασιών. Το πεδίο της Υπολογιστικής Φυσικής (ΥΦ) αναπτύσσει τις παραπάνω δραστηριότητες με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υπολογιστική Φυσική (ΠΜΣ-ΥΦ) είναι η ειδίκευση των φοιτητών τόσο σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης όσο και σε υπολογιστικές τεχνικές. Πέραν όμως από γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή, πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι νόμοι της φυσικής είναι αυτοί που διέπουν πολλούς κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας, και οι τεχνικές μοντελοποίησης και προσομοίωσης που εφαρμόζονται στην φυσική έχουν εφαρμογή σε πολλά άλλα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, π.χ.

  • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της δυναμικής έχουν σήμερα ευρεία εφαρμογή στη περιοχή της χημείας, της βιολογίας, του περιβάλλοντος, και τους κλάδους των μηχανικών,
  • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές του ηλεκτρομαγνητισμού στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής,
  • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της κβαντομηχανικής στη βασική έρευνα και τις νέες τεχνολογίες,
  • οι νόμοι και οι υπολογιστικές τεχνικές της στατιστικής φυσικής εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών και των μηχανικών, όπως και στα χρηματοοικονομικά,
  • και τέλος, οι τεχνικές της υπολογιστικής φυσικής έχουν πληθώρα εφαρμογών στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Έτσι η εμπειρία που αποκτάται με τη εκπαίδευση στην υπολογιστική Φυσική παρέχει τη δυνατότητα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις εργασίας σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων, με αντικείμενο τη αξιοποίηση των τεχνικών αυτών στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων στα παραπάνω πεδία.

Για τη καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, και για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, το ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής έχει αναπτύξει συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε μαθήματα του μεταπτυχιακού «Πληροφορική και Διοίκηση», τα οποία προσμετρούνται ως μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ-ΥΦ.

Συμπερασματικά, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Υπολογιστική Φυσική ικανοποιούν ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας γενικότερα, που γίνεται με τη εκπαίδευση επιστημόνων υψηλής στάθμης που θα έχουν δυνατότητες απασχόλησης σε δραστηριότητες της τεχνολογίας, όπως π.χ. την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών, την επεξεργασία δεδομένων, την εφαρμοσμένη πληροφορική, κλπ, αλλά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι

  • Η δημιουργία και κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης που είναι απαραίτητα τόσο για τη δευτεροβάθμια, όσο και τη τριτοβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης, στην ευρύτερη περιοχή των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.
  • Η δημιουργία και κατάρτιση υψηλής στάθμης στελεχών που είναι απαραίτητα για την στελέχωση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
  • Η αποφυγή της απώλειας του επίλεκτου επιστημονικού μας δυναμικού σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής για Μεταπτυχιακές Σπουδές και στη συνέχεια επάνδρωση των εκεί ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.
  • Η ανάδειξη της έρευνας στην Υπολογιστική Φυσική που διεξάγεται στο ΑΠΘ και η προσέλκυση μεταπτυχιακών σπουδαστών από τις γειτονικές χώρες.
  • Η συντήρηση υψηλής στάθμης έρευνας στο ΑΠΘ με αντικείμενο την Υπολογιστική Φυσική και την ευεργετική επίδραση αυτής στην προπτυχιακή εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία και κατάρτιση υψηλής στάθμης στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις αναπτυξιακές δραστηριότητας οργανισμών και επιχειρήσεων θα συμβάλει στην ενθάρρυνση δημιουργίας επενδύσεων και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, λόγω της παρουσίας ικανών στελεχών. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνιστικότητας και επομένως ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τους πτυχιούχους του ΠΜΣ-ΥΦ.