ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής -4ος όροφος- Παλαιό Κτήριο ΦΜΣ -αιθ. 24

και στη Νησίδα Υπολογιστών Υπολογιστικης Φυσικής -Ισόγειο (εναντι της Α21).

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β Εξαμήνου 2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ Εξαμήνου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ και εκπονείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία

 • Για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας, απαιτείται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου αίτησης. Στην αίτηση αναγράφονται
  • ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
  • ο προτεινόμενος επιβλέπων και
  • επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας
 • Το έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή, παραδίδεται στη διεύθυνση του ΠΜΣ.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από την αίτηση του υποψηφίου ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής.
 • Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού εξαμήνου.
 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα πρέπει κατά τον ορισμό του/της να είναι διδάσκων καθηγητής του ΠΜΣ ενώ ο/η συνεπιβλέπων πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διδακτικού προσωπικού των ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4485/2017.

 

Aitisi_Diplomatikis.pdf