ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης,
Τμήμα Φυσικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
τηλ: 2310 998027/998150,
fax: 2310 998061,
email: materials@physics.auth.gr