Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Άννα Κατσιμάνη

Πτυχίο: Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων

e-mail: ankatsim@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ