Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αρμακόγλου Κωνσταντίνα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: karmakog@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Χαρακτηρισμός χυτοσιδήρου: Επικύρωση μεθόδου χαρακτηρισμού-μελέτη R&r

Επιβλέπων:  Κεχαγιάς Θ. & Χρυσάφης Κ.