Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χαρίσης Χρήστος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: chcha@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ