Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χουσιάδας Βασίλειος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: vchousia@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ