Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χριστόφορος Γραβαλίδης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: cgrava@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη υλικών για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές

Επιβλέπων:  Χατζηκρανιώτης Ε.