Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κάλφα Ιωάννα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ikalfa@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ