Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Σουκιούρογλου

Πτυχίο: Μηχανολόγων Μηχανικών - ΑΠΘ

e-mail: ksoukiou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ