Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κοσμαδάκη Ευαγγελία

Πτυχίο: Μηχαν. Περιβάλλοντος - ΔΠΘ

e-mail: ekosmada@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ