Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Λάππας Κωνσταντίνος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: klapp@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ