Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Δέσσου Νικολία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ndessou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ