Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος

Πτυχίο: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - ΑΠΘ

e-mail: dimpanag@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ