Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τουμάρας Αθανάσιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: atoumara@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2016

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου με φασματοσκοπία Raman

Επιβλέπων:  Αρβανιτίδης Ι.