Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τρεσίντση Σοφία

Πτυχίο: Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

e-mail: stresint@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2013

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Αξιολόγηση νανοσωματιδίων Fe/MgO για απομάκρυνση αρσενικού

Επιβλέπων:  Αγγελακέρης Μ.