Βουρλιάς Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Περίθλαση ακτίνων Χ
Εργαστήριο περίθλασης ακτίνων Χ
Project: Ανάπτυξη υλικών και μελέτη με φασματοσκοπία FTIR και περίθλαση ακτίνων Χ
Project: Ανάπτυξη υλικών υψηλής τεχνολογίας και μελέτη της δομής τους με μεθόδους ακτίνων Χ