ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Επιλογές ΝΠΣ για το τρέχον Ακαδ. Έτος

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

No entries found

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

No entries found

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

No entries found

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής (ΠΜΣ-ΥΦ) απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση του Διπλώματος Ειδίκευσης, εκ των οποίων οι 75 αντιστοιχούν σε μαθήματα και οι 15 στη διπλωματική εργασία.
  2. Τα 75 ECTS των μαθημάτων κατανέμονται ως εξής: (α) τουλάχιστον 30 ECTS στα Υποχρεωτικά μαθήματα , (β) τουλάχιστον 15 ECTS στα Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, και (γ) τουλάχιστον 30 ECTS στα μαθήματα επιλογής.
  3. (α) Τα μαθήματα επιλογής, που θα διδαχθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ανακοινώνονται ετήσια με το πρόγραμμα των μαθημάτων,  (β) για να διδαχθεί ένα μάθημα θα πρέπει να το παρακολουθούν τουλάχιστον τέσσερις μεταπτυχιακοί φοιτητές.
  4. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί και σε δύο, το πολύ, μαθήματα επιλογής επιπλέον του αριθμού των μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ-ΥΦ. Ο βαθμός των μαθημάτων αυτών καταχωρείται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Για το καθορισμό όμως του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι καλύτεροι βαθμοί επτά μαθημάτων επιλογής, που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ-ΥΦ.
  5. Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί ένας φοιτητής να παρακολουθήσει και να εξετασθεί, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, αντιστοιχούν το πολύ σε 30 ECTS.
  6. Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται στην  Διεύθυνση του ΠΜΣ-ΥΦ κατά το πρώτο 15νθήμερο του ακαδημαϊκού εξαμήνου διδασκαλίας των εν λόγω  μαθημάτων.