ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ιούνιος 2017

Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ οργανώνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Φυσική & Tεχνολογία Υλικών» (Φ&ΤΥ). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων – στελεχών με διεπιστημονική παιδεία στον τομέα των σύγχρονων Υλικών τεχνολογίας, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας, των παραγωγικών φορέων, και των ερευνητικών κέντρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα οι απόφοιτοι έχουν επιτύχει αξιόλογες επιδόσεις που τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις ερευνητών σε ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και θέσεις στελεχιακού δυναμικού της βιομηχανίας. Πολλοί από αυτούς εκπονούν διδακτορικές διατριβές, ενώ απόφοιτοι διδάκτορες κατέχουν θέσεις μελών ΔΕΠ σε πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού.

Τα μαθήματα καλύπτουν τόσο τις θεμελιώδεις γνώσεις, όσο και τις σύγχρονες εξελίξεις και την τεχνολογία αιχμής στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών. Διδάσκουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές τόσο από το Τμήμα Φυσικής όσο και από άλλες σχολές και ερευνητικά κέντρα. Διδάσκεται η σχέση της νανο-δομής με τις ιδιότητες και οι μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης, μελέτης, χαρακτηρισμού και επιλογής των Υλικών. Γίνεται ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης. Στους φοιτητές παρέχεται άμεση πρόσβαση σε σύγχρονα εργαστήρια, σε πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη, σε δίκτυα υπολογιστών, επιστημονικό λογισμικό και βάσεις δεδομένων. Έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση με ερευνητικά κέντρα και παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελούν τα εργαστήρια εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία. Επίσης προσφέρονται ειδικευμένα μαθήματα στην εφαρμογή και διαχείριση της τεχνολογίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τους νόμους και διατάξεις σχετικά με τη φοιτητική τους ιδιότητα (ιατρική περίθαλψη, δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, πρόσβαση σε αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, κλπ).

Στο ΠΜΣ Φ&TY γίνονται δεκτοί πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας των Σχολών Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Επιστήμης Υλικών καθώς και Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται μετά από κατάταξη με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2) θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ειδική εξέταση. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται αυτού του ΠΜΣ Φ&ΤΥ, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασής τους σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ από 1 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ημερομηνίες εξετάσεων, για όσους υποψηφίους προβλέπονται, είναι οι εξής: Εξέταση στην ξένη γλώσσα για τους μη κατόχους πτυχίου επιπέδου Β2: 5/10/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310998550, email : materials@physics.auth.gr, http://mater.physics.auth.gr/materials.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2017
Η διευθύντρια του ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»
Καθηγήτρια Ελένη Παλούρα