Περιγραφή Μαθήματος


Συντονίζονται από τον εκάστοτε Διευθυντή σε συνεργασία με το μέλος ΕΔΙΠ που κάνει τη διοικητική υποστήριξη

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια προσαρτάται σε μία από τις ερευνητικές ομάδες που συνεργάζονται με το ΠΜΣ και συμμετέχει ενεργά σε τρέχουσα ερευνητική εργασία. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ερευνητική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο (hands-on-experience), υπό τις συνθήκες ερευνητικού εργαστηρίου/σπουδαστηρίου και βελτιώνει την ικανότητα προς συνεργασία.  Ουσιαστικά το εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία παρέχει την απαραίτητη ερευνητική εκπαίδευση πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής, ερευνητικής και πρωτότυπης ΜΔΕ. Ο/Η φοιτητής/τρια βαθμολογείται με βάση εργασία την οποία καταθέτει και στην οποία εξετάζεται από τον επιβλέποντα/διδάσκοντα του ΠΜΣ. Τα διαθέσιμα ερευνητικά θέματα ανακοινώνονται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Εργαστήρια Εκπαίδευσης στην Ερευνητική Μεθοδολογία (ΕΕΕΜ)

(οι φοιτητές επιλέγουν ένα έκαστος)

Διδάσκων/οντες
1) Οπτική φασματοσκοπία Υλικών Ι. Αρβανιτίδης, Δ. Χριστόφιλος
2)  Φαινόμενα εξάπλωσης (spreading phenomena) σε υλικά και σε δίκτυα με
υπολογισμούς προσομoίωσης σε Η/Υ
Π. Αργυράκης
3) Ερμηνεία φασμάτων Raman Σ. Bες & Μ. Κατσικίνη
4) Μελέτη συζευξης από InP σε SiN κυματοδηγούς με τη μέθοδο FDTD Κ. Βυρσωκινός
5) Πειραματική ανάπτυξη μιας γραμμής ζεύξης με οπτική ίνα Κ. Βυρσωκινός
6) Ανάπτυξη Υλικών Υψηλής τεχνολογίας και Μελέτη της Δομής τους με Μεθόδους Ακτίνων Χ Γ. Βουρλιάς, Γ. Στεργιούδης, Π. Πατσαλάς
7) Ανάπτυξη υλικών και μελέτη με φασματοσκοπία FTIR και περίθλαση ακτίνων Χ Γ. Βουρλιάς & Κ. Παρασκευόπουλος
8) Θόρυβος σε ημιαγωγικές διατάξεις Χ. Δημητριάδης & Δ. Τάσσης
9) Προσομοίωση ημιαγωγικών διατάξεων (με Silvaco-Atlas) Χ. Δημητριάδης & Δ. Τάσσης
10) Χαρακτηρισμός υλικών με ακτίνες Χ από πηγές Σύγχροτρον Μ. Κατσικίνη & Φ. Πινακίδου
11)  Παρασκευή προηγμένων υλικών με την μέθοδο της μηχανοσύνθεσης (αναστέλλεται για το 2021-22) Θ. Κεχαγιάς & Γ. Δημητρακόπουλος
12)  Προσομοίωση ελαστικών πεδίων τάσης-παραμόρφωσης κβαντικών νανοδομών Θ. Κεχαγιάς & Γ. Δημητρακόπουλος
13)  Τακτοποιημένες υπερδομές δυαδικών μεταλλικών κραμάτων Θ. Κεχαγιάς & Γ.Βουρλιάς
14) Χαρακτηρισμός υλικών με θερμικά και οπτικά προτρεπομένη φωταύγειας Γ. Κίτης
15) Κινητικά μοντέλα και προσομοίωση της θερμικά, οπτικά και παλμικά προτρεπομένης φωταύγειας Γ. Κίτης
16)  Μηχανική φωνονίων σε νανοδομές και νανοδομημένα υλικά Ι. Κιοσέογλου & Κ. Τερμεντζίδης
17)  Εφαρμογή της ασαφούς λογικής σε θερμοτρονικά συστήματα Κ. Τερμεντζίδης & Ι. Κιοσέογλου
18) Μοντέλα διεπιφανειών υλικών υψηλής τεχνολογίας Φ. Κομνηνού & Ι. Κιοσέογλου
19) Προσομοιώσεις νανοδομών υλικών υψηλής τεχνολογίας Φ. Κομνηνού & Ι. Κιοσέογλου
20) Νανοδομές προηγμένων υλικών Φ. Κομνηνού & Γ. Δημητρακόπουλος
21) Παραμετροποίηση συνθηκών σύνθεσης μεσοπορωδών νανοφορέων με βάση την πυριτία Ε. Κοντονασάκη
22) Μελέτη της νανοδομής των υλικών με φασματοσκοπία XAFS Ε. Παλούρα & Φ. Πινακίδου
23) Οπτικές ιδιότητες δισδιάστατων υλικών Κ. Παπαγγελής
24) Ανάπτυξη και μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων δισδιάστατων υλικών Κ. Παπαγγελής
25) Δυναμική πλέγματος δισδιάστατων υλικών Κ. Παπαγγελής
26) Συνδυασμένη Οπτική και Θερμική Μελέτη Υλικών Κ. Παρασκευόπουλος, Κ. Χρυσάφης
27) Διερεύνηση των υλικών έργων Πολιτισμού Κ. Παρασκευόπουλος, Λ. Μαλετζίδου
28) Διερεύνηση τεχνικής και χρωστικών πινάκων ή τοιχογραφιών με τεχνική Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης Ε. Παυλίδου
29) Μελέτη υλικών με τεχνική Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης Ε. Παυλίδου
30)  Θεωρητική μελέτη και ανάλυση δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών υψηλής τεχνολογίας. Χ. Πολάτογλου
31)  Ολοκληρωμένο εργαστήριο μελέτης των υλικών και της τεχνολογίας διαμόρφωσης μπαταριών ιόντων λιθίου. Ι. Σαμαράς
32)  Αρμονικός Ταλαντωτής : Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ι. Σαμαράς
33)  Επισκόπηση τρεχουσών εξελίξεων και προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες σε κρίσιμες πρώτες ύλες για μόνιμους μαγνήτες Χ. Σαραφίδης
 34)   Ιοντική Αγωγιμότητα και Φασματοσκοπία Εμπέδησης σε υλικά Χ. Σαραφίδης
35) Νανοϋλικά για περιβαλλοντολογικές εφαρμογές Κ. Συμεωνίδης
36)  Τεχνολογία διαμόρφωσης υλικών με μεθόδους παρένθεσης. Ε. Χατζηκρανιώτης & Ι. Σαμαράς
37)  Μελέτη Θερμοηλεκτρικών Υλικών Ε. Χατζηκρανιώτης
38) Θερμική ανάλυση υλικών Κ. Χρυσάφης
39) Κινητική θερμικών διεργασιών. Κ. Χρυσάφης
40) Μελέτη της οξείδωσης των υλικών Κ. Χρυσάφης

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ660

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες: