Ανάγκες του παραγωγικού τομέα

Το ΠΜΣ ΦΤΥ εστιάζεται στην ενίσχυση του εθνικού τεχνολογικού ιστού και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών βιομηχανικών και παραγωγικών φορέων που ασχολούνται με υλικά και προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας.
Η ενίσχυση αυτή προέρχεται από την εκπαίδευση καταλλήλου επιστημονικού προσωπικού ικανού να επιλύει τις τεχνολογικά και ερευνητικά προβλήματα αυτών των φορέων και να αναλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν :

  • παραγωγή σύγχρονων υλικών & προϊόντων
  • κατεργασία & χαρακτηρισμός υλικών
  • βελτίωση/προστασία υλικών/προϊόντων/εξαρτημάτων
  • ποιοτικό έλεγχο – τυποποίηση – πιστοποίηση
  • παροχή (συμβουλευτικών) υπηρεσιών
  • ανακύκλωση – διαχείριση υλικών στερεών αποβλήτων

 

Προσφερόμενες γνώσεις :
Ιδιότητες υλικών, Χαρακτηρισμός υλικών, Ανάπτυξη υλικών, Επεξεργασία υλικών, Κατεργασία επιφανειών, διάβρωση – φθορά υλικών, Λεπτά υμένια – Επικαλύψεις,
Έλεγχος ποιότητας, Μέθοδοι επιλογής υλικών, Βελτιστοποίηση υλικών, Χειρισμός Η/Υ, Θέματα σχετικά με το περιβάλλον, Ασφάλεια στην εργασία, Νομοθεσία / πατέντες, Επιχειρηματικότητα, Γνώσεις ανάλυσης αγοράς και επενδυτικών σχεδίων

 

Συναφείς τομείς βιομηχανικής/παραγωγικής δραστηριότητας
Οπτικά και Οπτοηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνίες, Ιατρικά μηχανήματα, αποθήκευση ενέργειας, Επεξεργασία-προστασία επιφανειών υλικών, Χημικά και Πολυμερή, Κεραμικά υψηλής τεχνολογίας, Βιοϊατρικά υλικά και εξαρτήματα, παραγωγή οργάνων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, παραγωγή έξυπνων συστημάτων in-situ παρακολούθησης διεργασιών (sensors) και διαδικασιών, παραγωγή υλικών και γενικά διατάξεων προηγμένης τεχνολογίας

 

Δραστηριότητες

1. Ημερίδες, διαλέξεις και Σεμινάρια από Επιστημονικό Προσωπικό Παραγωγικών Φορέων

2. Επισκέψεις των Σπουδαστών του ΠΜΣ σε χώρους παραγωγής και βιομηχανίες.

3. Μετεκπαίδευση-Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων του ΠΜΣ από Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό Παραγωγικών Φορέων