Πληροφορική

Το ΠΜΣ ΦΤΥ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη νησίδα υπολογιστών με 16 PC (περιβάλλον Windows XP), 2 εκτυπωτές και σκάνερ στα οποία οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε 12-ωρη βάση καθημερινά.
Λειτουργεί ενοποιημένο on-line γνωστικό περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ με σύγχρονες μεθόδους και τη διευκόλυνση του ερευνητικού έργου των σπουδαστών. Προσφέρονται ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών του ΠΜΣ αλλά και με άμεσες δυνατότητες επέκτασης.

Προσφέρονται

Μailserver, webserver, newsgroup server με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία φοιτητών-διδάσκοντα σε θέματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών.
Δυναμικές ιστοσελίδες που αναφέρονται στα αντικείμενα του ΠΜΣ και περιέχουν τα θέματα εργασιών προς εκπόνηση, διαφορετικά επίπεδα βοήθειας στους φοιτητές και ειδικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης ανάλογα με το αντικείμενο
Ηλεκτρονικό αρχείο εκπονημένων εργασιών και διατριβών.
Ψηφιοποιμένο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικών πακέτων (course packs) σε ηλεκτρονική μορφή για μαθήματα που διδάσκονται στο ΠΜΣ. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει σημειώσεις, κεφάλαια από βιβλία, άρθρα, πειράματα, βίντεο, πηγές στο διαδίκτυο κλπ.
Κώδικας αναζήτησης διαθέσιμων πηγών πληροφορίας στο διαδίκτυο. δίνεται η δυνατότητα συλλογής, συστηματικής ταξινόμησης και μεθοδολογικής αναζήτησης πηγών και υλικού από το διαδίκτυο σχετικών με την Επιστήμη Υλικών . Ο χρήστης καθοδηγείται σε αναζητήσεις ανά θεματικές κατηγορίες στην Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών σε πηγές που έχουν αξιολογηθεί. Τέτοιες θεματικές κατηγορίες είναι για παράδειγμα: Ερευνητικά κέντρα, Βιομηχανίες παραγωγής υλικών,Φορείς πιστοποίησης, Ινστιτούτα μετρολογίας κλπ.

Βιβλιοθήκη

Η σύγχρονη μελέτη στηρίζεται στη χρήση πολλαπλής διεθνούς βιβλιογραφίας. διαμέσου του ΕΠΕΑΕΚ, η βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ απέκτησε σημαντικός αριθμός νέων βιβλίων, που χρησιμοποιούνται από διδάσκοντες και διδασκόμενους στα μαθήματα Η βιβλιοθήκη μας είναι πλήρως μηχανογραφημένη, λειτουργεί σε 12-ωρη βάση και είναι επανδρωμένη με ειδικευμένο προσωπικό. Η αρτιότητα της επάνδρωσης και τρόπου λειτουργίας της είναι τέτοια ώστε απετέλεσε πρότυπο για την αναδιοργάνωση όλων των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Στη βιβλιοθήκη αυτή διατηρείται κλειστή συλλογή σύγχρονης διεθνούς και πολλαπλούς βιβλιογραφίας αποκλειστικά για τις ανάγκες των σπουδαστών του ΠΜΣ ΦΤΥ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΠΘ