Περιγραφή Μαθήματος


Κατανόηση των τεχνικών των ακτίνων –Χ και χρήση τους από τους φοιτητές/τριες αυτού του επιπέδου σε εφαρμογές. – Εξοικείωση με τις μεθόδους προετοιμασίας δειγμάτων κρυσταλλικής σκόνης. Χρήση οργάνων περίθλασης ακτίνων Χ. Απόκτηση εμπειρίας χρήσης των κρυσταλλογραφικών προγραμμάτων περίθλασης κρυσταλλικής σκόνης. Εφαρμογές των ανωτέρω στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δειγμάτων.

Βασική λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Χρήση διαφραγμάτων στη λειτουργία του μικροσκοπίου. Μέθοδοι προετοιμασίας δειγμάτων. Προσδιορισμός απλών σφαλμάτων δομής. Μελέτη της μικροδομής του υλικού (εγκλείσματα,κλπ.). Προσδιορισμός της κρυσταλλικότητας, των διαστάσεων, της μορφολογίας, κλπ.

Μεθοδολογία μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Μέθοδος van der Pauw. Μετρήσεις Hall. Μεθοδολογία αποτίμησης ευκινησίας – κατάταξη υλικών. Κατασκευή Gaussmeter.

Βασικές αρχές του φαινομένου Raman. Μακροσκοπική περιγραφή (Διαμόρφωση διηλεκτρικής επιδεκτικότητος, Ενεργές διατομές σκεδάσεως, Τανυστής Raman και κανόνες επιλογής). Μικροσκοπική θεώρηση (Στοιχειώδης ερμηνεία της μακροσκοπικής θεώρησης μέσω της κβαντομηχανικής, φαινόμενα συντονισμού). Σκέδαση σε κρυσταλλικούς και άμορφους ημιαγωγούς (κλασσικοί ημιαγωγοί, Ακουστικοί και οπτικοί κλάδοι, LO (LA) και ΤΟ(TA) ταλαντώσεις). Αποτίμηση πειραματικών φασμάτων μέσω προγραμμάτων προσαρμογής και χαρακτηρισμός των υλικών. Φασματοσκοπίες υπερύθρου. Προετοιμασία δειγμάτων (μονοκρυστάλλων, κόνεων, λεπτών film απλών και πολλαπλών επιστρώσεων). Λήψη πειραματικών φασμάτων ανάκλασης ή/και διαπερατότητας. Επεξεργασία αποτελεσμάτων, ανάλυση οπτικών δεδομένων με προγράμματα Kramers-Kroning και προγράμματα προσαρμογής ταλαντωτή Lorentz και Drude. Παρουσίαση εργασίας.

Μετρήσεις της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης μαγνητικών υλικών συναρτήσει θερμοκρασίας, παρασκευή και κατεργασία κραμάτων μαγνητικών υλικών. Μετρήσεις της μαγνητικής ροπής υλικών συναρτήσει πεδίου και θερμοκρασίας.  Λήψη και ανάλυση φασμάτων Μossbauer μαγνητικών υλικών.  Παρασκευή και κατεργασία μαγνητικών φερριτών.  Επίδειξη φαινομένου Meissner σε υπεραγώγιμα υλικά, συγκριτική μελέτη ισχύος και μαγνητικής συμπεριφοράς των γνωστότερων υλικών μονίμων μαγνητών.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ666

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   4

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  6

Διδάσκοντες:  Γ. Βουρλιάς, Ν. Φράγκης, Δ. Τάσσης, Ε. Ευθυμιάδης, Κ. Παρασκευόπουλος, Ι. Τσιαούσης