Περιγραφή Μαθήματος


Μηχανικές ιδιότητες και αντοχή υλικών

Οι έννοιες της τάσης και της παραμόρφωσης. Συντελεστής εγκάρσιας διαστολής, μέτρο διόγκωσης, έργο παραμόρφωσης, παραμόρφωση λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας. Ο τανυστής των τάσεων, υπολογισμός και γραφικός προσδιορισμός της ορθής και διατμητικής τάσης, εντατική κατάσταση σε 2 διαστάσεις, οι κύριες τάσεις σε 3 διαστάσεις, ανομοιογενής ένταση, διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας. Παραμορφωσιακή κατάσταση σε ένα σημείο και σε επίπεδο. Συνθήκες συμβιβαστού των παραμορφώσεων. Σχέση τάσης – ελαστικής παραμόρφωσης. Ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης. Ανισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Ο γενικευμένος νόμος του Ηοοke. Γενικευμένη επίπεδη παραμορφωσιακή και επίπεδη εντατική κατάσταση. Πλαστική συμπεριφορά των υλικών. Κριτήρια διαρροής. Καταστατικές εξισώσεις στην πλαστική περιοχή. Στρέψη, θραύση, ερπυσμός, σκληρότητα. Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων.

Υλικό μαθήματος

 

Ηλεκτρικές Ιδιότητες

Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μέταλλα, κράματα και υπεραγώγιμα υλικά (κλασσική θεωρία του ηλεκτρονίου και σχετικές κβαντομηχανικές έννοιες, πρακτικές εφαρμογές). Ηλεκτρική αγωγιμότητα καθαρών ημιαγωγών, ημιαγωγών με προσμίξεις τύπου n και p και πολυκρυσταλλικών ημιαγωγών. Επίδραση των ανεπιθύμητων προσμίξεων, της θερμοκρασίας και των διαχωριστικών επιφανειών κρυσταλλιτών στην αγωγιμότητα. Αγωγιμότητα βασικών ημιαγωγικών διατάξεων. Μηχανισμοί αγωγιμότητας και γήρανσης λεπτών μονωτικών υμενίων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

 

Υλικό μαθήματος

 

Μαγνητικές ιδιότητες

Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών και σύνδεσή τους με την τεχνολογία και τις εφαρμογές τους. Περιγραφή βασικών μαγνητικών μεγεθών και μονάδων καθώς και των εννοιών του διαμαγνητισμού, της υπεραγωγιμότητας, του παραμαγνητισμού, του σιδηρο(ι)μαγνητισμού και του υπερπαραμαγνητισμού. Εισαγωγή σε θέματα μικρομαγνητισμού και στο πρότυπο μαγνήτισης των ενεργειακών ζωνών. Περιγραφή συστημάτων υλικών ανάλογα με τις μαγνητικές τους επιδόσεις (σκληρά μαγνητικά υλικά, υλικά μονίμων μαγνητών, άμορφα, νανοκρυσταλλικά, μαλακά μαγνητικά υλικά και υλικά γιγαντιαίας μαγνητοαντίσταση, γιγαντιαίας μαγνητοσυστολής, μαγνητικής και μαγνητο-οπτικής εγγραφής).

Υλικό μαθήματος

 

Οπτικές ιδιότητες και φασματοσκοπία

Γενική περιγραφή των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών (ημιαγωγών, μετάλλων, γυαλιών) και οπτικοί συντελεστές. Αλληλεπίδραση φωτός με την ύλη (ηλεκτρομαγνητική θεωρία Maxwell και ημικλασσική προσέγγιση). Απορρόφηση φωτός από την ύλη (θεμελιώδης απορρόφηση, εξιτόνια, ελεύθεροι φορείς σε μέταλλα και ημιαγωγούς, δονητική απορρόφηση από φωνόνια του πλέγματος, απορρόφηση από ατέλειες δομής). Ανακλαστικότητα μετάλλων και ημιαγωγών. Εκπομπή φωτός από την ύλη με φωτο- και ηλεκτροδιέγερση (φωτοφωταύγεια, ηλεκτροφωταύγεια). Κέντρα φθορισμού.

Υλικό μαθήματος

 

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ652

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   5

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Μ. Κατσικίνη, Χ. Δημητριάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ο. Καλογήρου, Κ. Ευθυμιάδης