Περιγραφή Μαθήματος


Η έννοια του χημικού δεσμού στα Στερεά, Ομοιοπολικός & ετεροπολικός δεσμός. Δυναμική των ατόμων σε κρυσταλλικά υλικά. Θερμικές Ιδιότητες στερεών & ειδική θερμότητα. Ελεύθερο ηλεκτρόνιο σε φρέαρ δυναμικού, αέριο Fermi σε Τ=0,Στατιστική Fermi, ηλεκτρονική ειδική θερμότητα στα μέταλλα Ηλεκτρονική δομή Στερεών : Ιδιότητες συμμετρίας, Θεώρημα Bloch, σχεδόν ελεύθερο ηλεκτρόνιο, Ισχυρά συνδεδεμένο ηλεκτρόνιο, παραδείγματα ηλεκτρονικών δομών, πυκνότητα καταστάσεων σε κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Κίνηση ηλεκτρονίων και φαινόμενα μεταφοράς : ενεργός μάζα, έννοια οπής, σκέδαση ηλεκτρονίων. Εξίσωση Boltzmann και χρόνος ηρέμησης, ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων, θερμοηλεκτρικό φαινόμενο. Οπτικές ιδιότητες Υλικών : Διηλεκτρική συνάρτηση, απορρόφηση της ΗΜ-ακτινοβολίας, διηλεκτρική συνάρτηση αρμονικού ταλαντωτού, εγκάρσιοι και διαμήκεις τρόποι δόνησης, επιφανειακά κύματα σε διηλεκτρικά. Τοπικό πεδίο, πολωσιμότητα, ελεύθερο ηλεκτρόνιο, διαταινιακές μεταπτώσεις, εξιτόνια, διηλεκτρικές απώλειες. Ημιαγωγοί : Ηλεκτρονική δομή βασικών ημιαγωγών, πυκνότητα φορέων σε ενδογενείς ημιαγωγούς, προσμείξεις, αγωγιμότητα ημιαγωγών, μηχανισμοί σκέδασης στους ημιαγωγούς.

Στο πλαίσιο των εφαρμογών οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια από προσκεκλημένους διαπρεπείς καθηγητές και ερευνητές που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΠΜΣ ή/και του Τμήματος Φυσικής, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  http://pms.physics.auth.gr/materials

Υλικό μαθήματος

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ664

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Ι. Αρβανιτίδης, Ε. Παλούρα