Περιγραφή Μαθήματος


Η συνεχής ανάγκη για ελαχιστοποίηση του μεγέθους των διατάξεων, αύξηση της πυκνότητας πληροφοριών, μείωση του κόστους κατασκευής και πρώτων υλών, προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και βελτιστοποίηση των υπαρχόντων οδηγεί τον κόσμο στην εποχή της νανοτεχνολογίας, όχι μόνο σε επίπεδο έρευνας και υψηλής τεχνολογίας, αλλά καθημερινής ζωής. Είναι η συρρίκνωση της σύγχρονης τεχνολογίας σε μια μικροσκοπική κλίμακα που μετράται σε νανόμετρα Η νανοτεχνολογία, συνδυάζει γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και ασχολείται με την σύνθεση και τη διαμόρφωση υλικών και των ιδιοτήτων τους σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο και την καταγραφή των ιδιοτήτων τόσο σε επίπεδο νανοκλίμακας αλλά και τις επιπτώσεις στην μακροσκοπική συμπεριφορά των υλικών. Το αντικείμενο του μαθήματος αυτού περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα των υλικών χαμηλών διαστάσεων ή νανοδομών, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης υλικών χαμηλών διαστάσεων, όσο και στις μεθόδους χαρακτηρισμού τους και στην τεχνολογική τους αξιοποίηση. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1. Υλικά και Νανοκλίμακα: Στην εισαγωγική αυτή ενότητα αυτή δίνονται οι βασικές έννοιες της φυσικής υλικών, της νανοτεχνολογίας και της φυσικής στερεάς κατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια του μαθήματος.

2. Τεχνολογίες στη Νανοκλίμακα: Στην ενότητα αυτή περιγράφονται συνοπτικά οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δομικών, μορφολογικών χαρακτηριστικών και των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων υλικών χαμηλών διαστάσεων.

3-5. Υλικά χαμηλών διαστάσεων: Στην ενότητα αυτή που αποτελεί το κύριο κορμό του μαθήματος μελετώνται τρεις κατηγορίες υλικών ως προς την ανάπτυξη, τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: 3. Πολυστρωματικά Υμένια, 4. Διατεταγμένες Νανοδομές, 5. Νανοσωματίδια.

6. Εφαρμογές υλικών χαμηλών διαστάσεων: Στην ενότητα αυτή συνοψίζονται οι εφαρμογές των υλικών χαμηλών διαστάσεων αλλά και οι μελλοντικές τους προοπτικές.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ778

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Μ. Αγγελακέρης, Κ. Συμεωνίδης