Περιγραφή Μαθήματος


Mέθοδοι Eπιλογής Yλικών

Υλικά και Σχεδιασμός. Οι ιδιότητες και κατηγορίες των υλικών. Tύποι σχεδιασμού. Οι παράμετροι του σχεδιασμού. Επίδοση του υλικού. Αξία και κόστος. Η διαδικασία επιλογής υλικού. Μέθοδοι Επιλογής Υλικών – Επιλογή με βάση τεχνική ανάλυση, συσχετισμό και αναλογία. Κατάταξη με δείκτες επίδοσης. Πολλαπλοί στόχοι και περιορισμοί. Βάσεις Δεδομένων Επιλογής Υλικών. Επιλογή κατεργασίας. Ανάλυση κόστους κατεργασίας. Ιδιότητες κατεργασιών. Περιβαλλοντική επιλογή υλικών.

Υλικό μαθήματος

Βελτιστοποίηση και προτυποποίηση

Διάγραμμα κατάστασης. Χώρος παραμέτρων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Προδιαγραφές-απαιτήσεις. Επιλογή της διάταξης. Ενσωμάτωση, ποιότητα, μέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας. Κατασκευή προτύπου. Παραδείγματα.

Υλικό μαθήματος

 

Εισαγωγή στη μετρολογία

Δομή και προοπτικές του Ελληνικού συστήματος μετρολογίας. Μονάδες και μεθοδολογία των μετρήσεων μάζας-όγκου-πυκνότητας, δύναμης-πίεσης-ορμής-σκληρότητας, θερμοκρασίας, διαστάσεων. Συστήματα Ποιότητας. Ιχνηλασιμότητα, διακρίβωση, πιστοποίηση, διαπίστευση, τυποποίηση, συγκριτικές μετρήσεις. Τυπικά σενάρια υπολογισμού αβεβαιοτήτων – αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο.

Υλικό μαθήματος

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ655

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  6

Διδάσκοντες:  Γ. Δημητρακόπουλος, Χ. Πολάτογλου, Χ. Σαραφίδης