Περιγραφή Μαθήματος


Πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS+Πρακτική που υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μεταπτυχαικών φοιτητών/τριών. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών στο ΠΜΣ. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Όμως οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο/η φοιτητής/τρια, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων.  Ο επιβλέπων στον φορέα υποδοχής αξιολογεί την επίδοση του/της φοιτητή/τριας και ο βαθμός κατατίθεται από τον συντονιστή του προγράμματος στο Τμήμα Φυσικής Αναπλ. Καθηγητή Ι. Αρβανιτίδη.  Η διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/traineeship_agreement. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να συμμετάσχουν και το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκηση ΑΠΘ» μέσω ΕΣΠΑ, όταν γίνει δεκτή η ένταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε αυτό.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ783

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   -

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  2

Διδάσκοντες:  Ι. Αρβανιτίδης