Περιγραφή Μαθήματος


Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την περιγραφή και την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών κυρίως με τη χρήση ακτινοβολιών που καλύπτουν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα από το υπέρυθρο μέχρι τις ακτίνες Χ.  Έμφαση δίνεται σε θέματα χαρακτηρισμού και τεκμηρίωσης υλικών στα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα εξής θέματα: Εργασίες συντήρησης με έμφαση στο Πρωτάτο (Άγιο Όρος). Συντήρηση έργων Βυζαντινού πολιτισμού. Τα  πετρώματα ως δομικοί λίθοι  αρχαίων μνημείων. Συνδυασμένη χρήση FTIR & SEM-EDS στη μελέτη υλικών και τεχνικών κατασκευής τοιχογραφιών και φορητών εικόνων. Νέα ευρήματα στην ανασκαφή τάφων Βεργίνας. Εργαστηριακή άσκηση στο χαρακτηρισμό χρωστικών και υποβάθρου δειγμάτων τοιχογραφιών του 10ου αιώνα με τη συνδυασμένη χρήση  FTIR και SEM-EDS. Πέραν της υπέρυθρης (IR) περιοχής του φάσματος δίνεται έμφαση στις ακτίνες Χ, των οποίων η σκέδαση, η περίθλαση, η εκπομπή και η απορρόφηση από την ύλη αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία στην επιστήμη των υλικών. Σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίζεται ένας αριθμός προηγμένων τεχνικών χαρακτηρισμού που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή (τοπική και μέση), τη σύσταση καθώς και για το δεσμικό περιβάλλον και τη ομοιογένεια της κατανομής στοιχείων. Περιγράφονται οι βασικές ιδιότητες και οι τρόποι παραγωγής ακτίνων-Χ από πηγές σύγχροτρον καθώς και οι κύριοι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης τους με την ύλη. Στη συνέχεια γίνεται επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηρισμού με έμφαση στη σκέδαση ακτίνων Χ και στις φασματοσκοπίες απορρόφησης, φθορισμού και φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ. Τέλος συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής αυτών των τεχνικών σε στερεά, επιφάνειες, λεπτά υμένια, κατάλυση κλπ και γίνεται μια σύντομη περιγραφή των Large Scale Facilities ανά τον κόσμο που είναι διαθέσιμες για την πραγματοποίηση πειραμάτων.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  Χ

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Μ. Κατσικίνη, Κ. Παρασκευόπουλος