Περιγραφή Μαθήματος


Βασικές Αρχές Νομοθεσίας Πατεντών, Δράσεις του Οργανισμού Πατεντών, Απαιτήσεις για την απόκτηση Πατέντας, Είδη, Μέρη, Διάρκεια Πατέντας και Διεθνείς Συμβάσεις, Δικαιώματα Δημιουργού, Εμπορικά Σήματα και Εμπορικά Απόρρητα, Πατέντες και Βιομηχανικά Ερευνητικά Εργαστήρια, Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλοι τίτλοι προστασίας) Τεχνολογία και σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση. Τεχνολογική στρατηγική και σχέση της με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. Η έννοια της Διαχείρισης της Τεχνολογίας. Επιλογή κατάλληλης Τεχνολογίας («appropriate technology»). Μηχανισμοί Μεταφορά τεχνολογίας. Τεχνολογικές συνεργασίες. Ανάπτυξη τεχνολογικής στρατηγικής (κύκλος ζωής προϊόντος, βιομηχανιών και τεχνολογίας, αναζήτηση των κύριων ικανοτήτων της επιχείρησης (core competencies), σχεδιασμός ειδικού χαρτοφυλακίου για την τεχνολογία (technology portfolio analysis). Εθνικά Συστήματα Καινοτομίας, εθνικές πολιτικές για καινοτομία και επιδράσεις στη συμπεριφορά επιχειρήσεων.

Υλικά και Οικονομικό-Κοινωνικό Περιβάλλον: Αναλύεται η επίδραση των υλικών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα μελετάται η τεχνολογία, η έρευνα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η βιομηχανική εκμετάλλευση των υλικών σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία και στην κοινωνικό περιβάλλον. Αναλύονται ιστορικά στοιχεία και μελετώνται σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του κλάδου των υλικών με την κοινωνία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στα πλαίσια του Ελλαδικού χώρου. Επίσης στη θεματολογία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης της επιστήμης των υλικών στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική εξέλιξη.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  Χ

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Γ. Δημητρακόπουλος, Ι. Κιοσέογλου, Θ. Καρακώστας