«Σκέδαση πυρηνικού συντονισμού»

Δρ. Δημήτριος Μπέσσας, Ερευνητής, ID18 Nuclear Resonance Beamline, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Γαλλία

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2021 11:30

Αίθουσα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Διαδικτυακά

Ανακοίνωση