Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αφουξενίδης Δημήτριος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dafou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2009

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Mετρήσεις οπτικώς και θερμικώς προτρεπόμενης φωταύγειας σε βιοκεραμικά υλικά

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.