Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αλεξάνδρου Ευάγγελος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: vagalexandrou@yahoo.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Σύνθεση και κρυσταλλογραφική μελέτη υπεραγώγιμων ενώσεων του τύπου NdxCa1-xCuO2+δ (x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)

Επιβλέπων:  Στεργίου Α.