Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ανσουριάν Αλεξία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aanso@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της κρυσταλλοποίησης του υλικού K2Sb8Se13 με τη βοήθεια της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC)

Επιβλέπων:  Χρυσάφης Κ.