Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αθανασιάδης Χαράλαμπος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: hatha@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατασκευη προτύπων και βελτιστοποίηση συνθέτων υλικών

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.