Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αθηνά Ταξήνταρη

Πτυχίο: Φυσικό Παν. Ιωαννίνων

e-mail: ataksint@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ