Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Bhagawan Subedi

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: bsubedi@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2009

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Characterization of turquoise gemstone by thermoluminescence

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2011

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Δοσιμετρικός χαρακτηρισμός υλικών με εφαρμογή στην αρχαιομετρία και οπισθοβατική (retrospective) δοσιμετρία

Επιβλέπων: Κίτης Γ.