Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Χατζησταύρου Ευάγγελος

Πτυχίο: Χημικό ΑΠΘ

e-mail: ehatzist@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη και χαρακτηρισμός εμφυτευματικών υλικών και μιγμάτων τους: Υδροξυαπατίτης και Βιοενεργός ύαλος

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.