Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ηλίας-Παναγιώτης Οικονόμου

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ioikonom@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ