Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καλεσάκη Ευτέρπη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ekale@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάλυση ατελειών δομής σε ημιαγωγούς νιτριδίων

Επιβλέπων:  Κομνηνού Φ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2012

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Ιδιότητες εκτεταμένων ατελειών και διεπιφανειών σε ημιαγωγικές ενώσεις

Επιβλέπων: Κομνηνού Φ.