Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καλλιόπη Σπανίδου

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kspanido@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ