Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καλπέτης Δημήτριος

Πτυχίο: Φυσικό Παν. Κρήτης

e-mail: dkalpeti@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Β ΕΤΟΣ