Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καρακούσης Βασίλειος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: vkarak@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ