Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κατενίδης Βασίλειος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: bkate@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2006

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη μεταλλικών επικαλύψεων Zn, Al, Cr, Ni, Cu σε χαλύβδινα υποστρώματα με θερμό ψεκασμό κόνεων

Επιβλέπων:  Παυλίδου Ε.