Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κερασιώτης Ιορδάνης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dkera@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ιδιότητες νανο-ετεροδομών In(Ga)N ανεπτυγμένων σε Si(111) με ΜΒΕ

Επιβλέπων:  Κεχαγιάς Θ., Δημητρακόπουλος Γ.