Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κίνης Αθανάσιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: tkini@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

http://pms.physics.auth.gr/materials/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/boy-icon-wpcf_70x70.png

Επιβλέπων:  Στεργιούδης Γ.