Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κιοσέογλου Ιωσήφ

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matki010@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επεξεργασία και προσομοίωση εικόνων Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας διεπιφανειών ημιαγωγικών διατάξεων

Επιβλέπων:  Κομνηνού Φ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2004

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Εκτεταμένες ατέλειες σε ημιαγωγικές ενώσεις

Επιβλέπων: Κομνηνού Φ.