Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κόντος Ιωάννης

Πτυχίο: Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

e-mail: iokontos@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2017

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Παρασκευή και μελέτη νανοσύνθετων υλικών πολυ (2,5-φουρανοϊκού αιθυλενεστέρα) με νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος Κ. - Μπικιάρης Δ.